W naszym internacie  28.11.2019r. odbyły się długo wyczekiwane Andrzejki. W tym roku impreza rozpoczęła się od andrzejkowego konkursu ortograficznego pt. „Walka z bykami”. Konkurs był skierowany do młodzieży internackiej, a przewodnim jego celem było kształtowanie umiejętności stosowania zasad ortograficznych. Zwycięzcą konkursu został Paweł Bogumił, II miejsce zajęła Wiktoria Naruszko, III miejsce Angelika Dudek.  Następnie młodzież przystąpiła do przygotowanych życzeń i przypowiedni andrzejkowych. Stałym corocznym punktem zabawy było wróżenie z lanego wosku. Wieczór zakończył się słodkim poczęstunkiem oraz  dyskoteką.

ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY INTERNATU

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

 

 

Wychowawca grupy I

Leszek Gamdzyk

 

Wychowawca grupy II

Sławomir Woźniakowski

 

Wychowawca grupy III

Amanda Speth

 

Wychowawca grupy IV 

Magdalena Kuleszo

 

Koordynator Internatu

Magdalena Kuleszo

 

Internat przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu
ul. Łukasińskiego 3
11-440 Reszel
Telefon: 887570040

Internat znajduje się tuż przy budynku szkolnym, w pobliżu centrum miasta.

Oferujemy:

 • pokoje czteroosobowe z dostępem do łazienek i sanitariatów
 • posiłki na stołówce szkolnej
 • pomieszczenie z dostępem do urządzeń kuchennych
 • dostęp do Internetu
 • świetlicę z dostępem do telewizji kablowej
 • pokój do nauki własnej
 • możliwość rozwijania pasji i przyjemnego spędzania wolnego czasu: gra w tenisa stołowego sportowe w hali gimnastycznej, na siłowni
 • możliwość zakwaterowania sezonowego np. na czas zimowy lub w czasie praktyk zawodowych

 

Zapewniamy opiekę nocną 

 

Od 1 stycznia 2019 r. pobierana jest miesięczna opłata za zakwaterowanie w internacie w wysokości 20,00 zł (od uczniów Zespołu Szkół w Reszlu) oraz 100,00 zł (od uczniów pozostałych szkół).

 

Opłaty za wyżywienie:

 

1. DLA MIESZKAŃCÓW INTERNATU:

 

ŚNIADANIE – 2,69 zł

OBIAD – 5,37 zł

KOLACJA – 2,69 zł

 

2. DLA POZOSTAŁYCH UCZNIÓW SZKOŁY:

 

ŚNIADANIE – 5,37 zł

OBIAD – 10,75 zł

KOLACJA – 5,37 zł

* dotyczy uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński.

 

Uczniowie otrzymują faktury VAT za wyżywienie i zakwaterowanie zawierające wszystkie dane niezbędne do wykonania przelewu.Informacja dla rodziców i wychowanków internatu w roku szkolnym 2019/2020

Drodzy Państwo,

informuję, iż zakwaterowanie w internacie odbywa się od niedzieli od godziny 15:00 do piątku do godz. 16:00.

 

Wszyscy wychowankowie powinni mieć ze sobą:

- poszwy na pościel, poszewki i prześcieradła, kołdrę, koc i poduszkę

- obuwie zmienne

- ręczniki

- klapki pod prysznic

- środki higieniczne

- kurtki

- strój galowy na uroczystości szkolne

 

Koordynator Internatu

Magdalena Kuleszo

                                                    

Harmonogram dnia w internacie

Rok szkolny 2019/2020

 

 

06:30 - 7:30   Pobudka, toaleta poranna

06:30- 08:00 Śniadanie

07:45  Wyjście na zajęcia szkolne

8:45 Wyjście na zajęcia szkolne

13:00 - 15:30 Obiad (w poniedziałki i wtorki obiad wydawany jest do 16:30)

16:30 -18:00 Nauka własna, indywidualna w pokojach, świetlicy oraz pokoju nauki własnej

18:00 – 18:30 Kolacja grupa dziewcząt

18:30 - 19:00 Kolacja grupa chłopców

19:00 -20:30 Niepełnoletni - czas wolny do dyspozycji wychowanka: zajęcia w grupach wychowawczych, koła zainteresowań, zajęcia gospodarcze i inne

19:00-21:00 Pełnoletni - czas wolny do dyspozycji wychowanka: zajęcia w grupach wychowawczych, koła zainteresowań, zajęcia gospodarcze i inne

21:00-21:45 Toaleta wieczorna

21:45-22:00 Dyżury porządkowe

22:00-6:00 Cisza nocna

 

Wyjścia wychowanków poza internat

Pełnoletni do godz. 21:00

Niepełnoletni do godz. 20:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 KIM JESTEŚMY?

Młodzieżowa Rada Internatu działa w internacie  od wielu lat. To tak zwany – samorząd internatu.
Co roku w październiku, gdy wychowankowie zdążą się już dobrze poznać, przeprowadzamy wybory do MRI. Każda grupa w internacie wystawia swoich kandydatów, którzy po wygraniu wyborów aktywnie działają na rzecz całej społeczności internatu.
Od członków MRI wymagane jest szczególne zaangażowanie, chęć niesienia pomocy i zdolności organizacyjne, by coraz efektywniej rok po roku urozmaicać życie w internacie. Wszyscy członkowie MRI to osoby godne zaufania, stanowiące wzór dla innych.

Celem Młodzieżowej Rady Internatu jest:

1.         Uczestnictwo  wychowanków w rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach wychowanków z wychowawcami w realizacji celów wychowawczych

2.         Rozwianie demokratycznych form współżycia, współdziałania i wzajemnego wspierania wychowanków.

3.         Przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

4.         Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenia warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samozdyscyplinowania

Zadania Młodzieżowej Rady Internatu

1.         Integruje środowisko wychowanków internatu.

2.         Występuje w obronie indywidualnych i zbiorowych interesów wychowanków.

3.         Inspiruje i wspomaga organizowanie imprez integracyjnych oraz innych prac na rzecz grupy i całej społeczności.

4.         Organizuje w miarę potrzeb różne formy pomocy koleżeńskiej

5.         Propaguje dobre wzorce zachowania

6.         Nadzoruje dyżury w dyżurce internatu

 

Skład MRI w roku szkolnym 2019/2020:

Przewodniczący MRI:  N. Iwińska

Z-ca przewodniczącego: K. Skomorok 

Członkowie MRI: G.Zdunek, W. Piotrowska, N. Maleszewska

Skarbnik: KD. Bigaś

 

Opiekun MRI w roku szkolnym 2019/2020 Magdalena Kuleszo 

 

W INTERNACIE OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE PRZEPISY BHP I P.POŻ

 

 1. ZASADY BEZPIECZNEGO POBYTU WYCHOWANKÓW W INTERNACIE

   

  W INTERNACIE OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE PRZEPISY BHP I P.POŻ

  1. Zakaz korzystania z urządzeń elektrycznych typu: grzałka, grzejniki elektryczne, żelazko, tostery, itp. w pokojach.

  2. Urządzenia elektryczne przywiezione z domu muszą być sprawdzone przez elektryka i używane za zgodą wychowawcy.

  3. Zakaz używania w pokojach sypialnych ognia otwartego: świece, zapałki, palenie papierosów.

  4. Zakaz wieszania na osłony punktów świetlnych i kontaktów: materiałów, maskotek bibułek itp.

  5. Nakaz wyłączania odbiorników z sieci przy wychodzeniu z internatu na zajęcia lekcyjne, przed wyjazdem na weekend.

  6. Zakaz samodzielnego dokonywania napraw: gniazdek, urządzeń elektrycznych itp.

  7. Zakaz wychylania się z okien i siadania na parapecie okien.

  8. Obowiązuje bezpieczne schodzenie po schodach, nie wolno skakać, zjeżdżać po poręczy, szybko zbiegać po schodach. W internacie obowiązuje używanie obuwia miękkiego.

  9. Zakaz zamykania się w pokojach sypialnych.

  10. Nakaz zostawiania kluczy od pokoi w dyżurce internatu przy opuszczaniu internatu.

  11. Zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów, zażywania środków odurzających, narkotyków. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad zostaną zastosowane procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych.

  12. Zakaz wyjazdu poza teren Reszla bez zgody wychowawcy, a jedynie po uprzedniej konsultacji wychowawcy z rodzicami lub opiekunami prawnymi.

  13. W piątki młodzież opuszcza internat do godziny 16:00 i udaje się do domów rodzinnych. W przypadku zmiany miejsca wyjazdu wychowanka z internatu, niezbędna jest konsultacja rodziców lub prawnych opiekunów z wychowawcą grupy.

  14. W niedzielę internat otwarty jest od godziny 15:00. Wychowanek przybywając do Reszla ma obowiązek rejestracji swojego powrotu do internatu w chwili przyjazdu do Reszla.

  15. Wizyty rodziny w pokojach mieszkalnych mogą się odbywać za wiedzą wychowawcy pełniącego dyżur.

  16. Wychowanek ma obowiązek rejestrować wyjście z internatu w czasie wolnym w „Zeszycie wyjść”, a także odnotować swój powrót.

  17. Za zniszczenia mienia społecznego, będą wyciągane konsekwencje między innymi: pokrycie kosztów zakupu lub naprawy mienia, zawieszenie ucznia w prawach wychowanka internatu.

  18. W przypadku naruszenia zasad współżycia społecznego w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły lub koleżanek i kolegów, t.j. znęcanie, wykorzystywanie młodszych, używanie wulgaryzmów itp. zostaną wyciągnięte konsekwencje.

Obowiązkiem wychowanka mieszkającego w internacie jest:

1. Wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki.

2. Przestrzegać postanowień przepisów porządkowych i stosować się do ramowego porządku dnia.

3. Utrzymywać porządek, czystość, estetykę pokojów mieszkalnych, pomieszczeń internackich i otoczenia zewnętrznego oraz dbać o higienę osobistą.

4. Dbać o sprzęt i urządzenia internackie, a w przypadku popełnienia szkody pokryć straty lub naprawić zniszczony sprzęt.

5. Uczestniczyć w doraźnych pracach na rzecz internatu i środowiska.

6. Pełnić rzetelnie dyżury.

7. Odnosić się z szacunkiem do wszystkich pracowników internatu i współmieszkańców, a w szczególności otaczać opieką najmłodszych kolegów.

8. Każdorazowo zgłaszać wychowawcy wyjazd poza miejsce nauki i odnotować w „zeszycie wyjść” wyjścia i powroty w ciągu całego tygodnia.

9. Przestrzegać zasad kulturalnego zachowania się w każdym miejscu.

10. Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz współmieszkańców internatu (nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków lub innych środków odurzających).

11. Podporządkowywać się poleceniom wychowawców, koordynatora i postanowieniom MRI.

12. W razie choroby lub wypadku niezwłocznie zgłaszać ten fakt do wychowawcy.

13. Pozostawiać niezamknięte na klucz pokoje sypialne podczas przebywania w nich mieszkańców.

14. Opuścić internat najpóźniej 10 minut przed planowym rozpoczęciem lekcji i przebywać na terenie szkoły do czasu planowego zakończenia zajęć lekcyjnych.

15. Przebywać poza internatem w czasie trwających zajęć.

16. Każdorazowo uzyskać zgodę Koordynatora Internatu lub wychowawcy pełniącego dyżur na wejście do internatu w czasie zajęć szkolnych.

17. Każdorazowo powiadomić Koordynatora Internatu lub wychowawcę pełniącego dyżur w przypadku, gdy zajęcia lekcyjne rozpoczynają się w późniejszych godzinach; w takich sytuacjach uczniowie opuszczają internat przed zakończeniem pracy wychowawcy i przebywają w bibliotece szkolnej do czasu rozpoczęcia zajęć.

18. Wychowanek jest zobowiązany do przestrzegania:

1) Statutu Zespołu Szkół

2) Regulaminu Internatu

3) zadań dyżurnego ogólnego

Dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Kętrzynie ruszyły prace remontowe w szkolnym internacie. 19 pokoi wraz z korytarzami zostanie odnowionych i otrzyma nowe wyposażenie. Prace mają zostać ukończone w końcu marca, a wtedy swoją działalność rozpocznie Schronisko Młodzieżowe, które swą siedzibę znajdzie właśnie w pokojach internatowych. Trwające prace mają także zachęcić uczniów nie tylko naszej szkoły, ale i reszelskiego gimnazjum do zamieszkania w Internacie.

 • Internat dysponuje pokojami 4-osbowymi z 24godzinną opieką wychowawców.
 • Internat dla uczniów Zespołu Szkół w Reszlu jest bezpłatny. Jedynie uczniowie płacą za swoje posilki w kwocie 9,40 zł dziennie.
 • Wychowankowie mają dostęo do świetlicy z TV, internetu w pokojach.

 

Partnerzy szkoły

 

   

 

 

 

 

 

  
   
   


 

 
 
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies(ciasteczek) i podobnych technologii w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej strony do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na stosowanie cookies.
  Ciasteczka na tej stronie.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk